Miloca

Neophron percnopterus

Cat:Aufrany. Cast.:Alimoche. Eusk.:Sai zuri.Gal.:Meloufa . Port.:Abutre do Egito. Ing.:EgyptianVulture. Fr.:Percnoptère d?Egypte .Al.:Schmutzgeier.It.:Capovaccaio

La miloca és l’únic voltor que tenim a Menorca, de plomatge blanc, la faç despullada i de color groc i plomes llargues al cap molt distintives. El patró blanc i negre de les ales en vol el pot fer confondre amb el soter en fase clara, del qual es diferencia per la coa en forma de rombe i el coll estirat. Tot i ser una au de caràcter migratòri, la població de miloca a Menorca és sedentària. Entre els anys 1988 i 2001 va patir un descens important, estimat en un 20%, de la seva població, segurament degut al consum d’esquers enverinats col·locats al camp per al control de predadors. A partir de l’any 2002 la població ha variat entre les 45 i 50 parelles territorials i es manté estable gràcies a l’exel·lent taxa de supervivència i a la bona productivitat. Se la pot veure principalment al ponent de l’illa i als barrancs de la costa sud.. Estatus: Sedentari escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC